Interjú Kovács Tamással a Saubermacher-Marcali Kft. ügyvezetőjével …

Beszélgetésünk aktualitását az a változás adta, amit a szemétszállítási díj fizetésének bevezetése okozott Városunkban. Még mindig sok félreértés, fals információ van ezzel kapcsolatban. Arra kértem az ügyvezető urat válaszoljon felvetéseimre.

Cégük a Saubermacher-Marcali Kft. és annak jogelődje a Rumpold-Marcali Kft. 1993 óta végzi településünkön a szemétszállítási szolgáltatást. Építettek Marcaliban egy regionális hulladékkezelő telepet, és 1995. január 1-je óta, fogadják a hulladékokat. Korábban a Város fizette a szemétszállítás díját közvetlenül Önöknek, miért változott meg a “rendszer”?

Eddig az Önkormányzattal voltunk szerződéses kapcsolatban, a díjfizető a Város volt. Ez nekünk egy “kényelmes” állapot volt. Az Önkormányzat eleget téve a jogszabályi előírásoknak, (64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet) ami arra kötelezi, hogy az fizessen a hulladék szállításért és kezelésért, akinél az keletkezik, 2011. február elsejétől a díjat a hulladékot előállító lakosságra terheli. Ez egy kényszer, ahogyan már említettem számunkra sokkal kedvezőbb volt a korábbi állapot. Csak az Önkormányzattal voltunk szerződéses kapcsolatban, mostantól pedig ingatlanonként keletkezik egy szerződés, ami több ezer plusz szerződést és ezzel együtt megnövekedett adminisztrációs terhet is jelent.

Természetesen cégcsoportunknak ez nem újdonság, hiszen a szolgáltatási területünkön az általános gyakorlatnak megfelelően számlázzuk szolgáltatásunk ellenértékét, a tisztelt ügyfeleinknek.

A változtatás végrehajtását a múlt év végén kezdtük meg. Elkészítettük a díjkalkulációnkat, és azt a rendeletet előkészítő önkormányzati munkatársakkal többször egyeztettük. A rendelet készítése folyamán több bizottság tárgyalta az általunk beadott díjkalkulációt. Az anyagot a testület elé vitték, és december 20 –án elviekben elfogadták. Az Önkormányzat arról döntött, hogy 2011. február 1 –től a lakosság fizet a hulladék szállításért és kezelésért, illetve elfogadta a 2011. évre érvényes alapdíjat.

Ezt a díjat nekünk a törvényben előírt módon kellett kiszámolnunk. A törvény előírja számunkra, hogy a “gyéren” lakott vidékies jellegű település részeken – kertváros – hetente egy alkalommal, a “sűrűn” lakott tömbházas település részeken, hetente két alkalommal kell ürítenünk az edényeket. Itt kell azt is elmondanom, hogy a hulladékot nem csak elszállítanunk kell, hanem azt a telepünkön kezelni is feladatunk. Gondoskodnunk kell a lezárt “kazetták” biztonságáról, ennek a költségeit is tartalmaznia kell a díjkalkulációnak. Tehát a díj megállapításában számunkra kötelező elemek vannak, amit a törvény előír! És természetesen a jogos költségeinket: bér, üzemanyag, gépjármű stb.. is elismerik a rendeletben meghatározott díjban.

Tehát a szemétszállítás nem csak abból áll, hogy jön a kukásautó, bedobják a szemetet és elviszik. Nekünk rendkívül szigorú szabályoknak, előírásoknak megfelelő ú.n. EU konform tároló helyet kell építenünk. Azokat az előírásoknak megfelelően szigetelnünk kell és több évtizeden át azt kezelnünk kell, őriznünk kell és nem utolsósorban felelnünk kell, annak biztonságáért. Nem szennyezhetjük a környezetet. Ezek a költségek 100 milliós nagyságrendűek!

Némi büszkeséggel hagy jegyezzem meg. Az országban az elsők között építettünk 1994-ben, a legszigorúbb EU-s szabványoknak is megfelelő tároló medencéket.

A korábban említett 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet írja elő azt, hogy aki “termeli” a hulladékot, az viselje az elszállítás, ártalmatlanítás, elhelyezés költségeit. A rendelet és a Város anyagi helyzetének kényszere együtt hozta létre a mai helyzetet. Hagy kérdezem meg, hogy mi van a korábban a faluvégeken kialakított szemétlerakókkal?

Ez már nem fordulhat elő, ezeket a “telepeket” 2009. június 16. óta legálisan nem üzemeltethetik, azokat fel kell számolni. Ezek a szigeteletlen “gödrök” az említett dátum óta nem használhatóak! Ezek Uniós pályázati pénzekből kitermelendők, és az előírásoknak megfelelő tározókban kell elhelyezni a hulladékot.

A Városban gyakran hallom azt a felvetést, hogy a Rumpold annak idején azt vállalta, annak fejében, hogy megépítheti a hulladéklerakót, a marcaliaknak nem kell fizetniük szemétdíjat. Valós ez a felvetés?

Igen valóban volt egy egyesség a Város és a Rumpold-Marcali Kft. között, de az csak legalább 100 000 lakos kommunális hulladékának beszállítása esetén érvényes. Jelenleg ez a szám 40 000 lakos.

Eljutottunk odáig, hogy megalkotásra került a rendelet, amit viszont hamarosan módosítottak. Tudom nem Önök a rendeletalkotók, annak Önök is csak a végrehajtói. De Önök voltak a legközelebb a “tűzhöz” …

A végleges díj megállapítás valóban két lépcsőben történt. De az alapdíj és a fizetés módja – tehát hogy az fizet, aki a hulladékot termeli – nem változott! Nem is változhatott, mert egy évben csak egyszer van mód a díj megállapítására.

A díj fizetés kiszámításának módja változott. El kell, hogy mondjam e helyen, cégünk több, számára anyagi veszteséget okozó gesztust is tett annak érdekében, hogy a “rendszer” bevezetését megkönnyítse.

Az eredeti elképzelésünk csak kismértékben változott a kertvárosi részekben, jelentősebben változott a lakótelepi részeken. A kertvárosoknál elfogadtunk egy a zöldhulladékkal kapcsolatos többlet igényt. Erre majd szeretnék visszatérni! Illetve a lakótelepi övezetekben, mi a társasházakkal kötött szerződésben gondolkoztunk. Tehát egy ház, egy szerződés. Ez módosult úgy, hogy lakásonként kötjük meg a szerződést.

A rendeletben – számunkra kötelező módon – meghatározzák, hogy mennyiért, és hetente hányszor kell elszállítanunk a keletkezett hulladékot. Tehát mi is “csak” a végrehajtói vagyunk a törvényes előírásoknak.

Díjak ….

Mielőtt a részletekbe belemennék, egy rendeletre kell hivatkoznom. A legnagyobb elégedetlenséget az váltotta ki, hogy a lakótelepi városrészekben nagyobb költséget okoz a díjtétel. Ennek az az oka, hogy a 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet számunkra kötelezően előírja a heti kettő, évente a 104 alkalommal történő ürítést. Tehát nekünk nincs mérlegelési lehetőségünk! Annyit azért hozzátennék, a zöldhulladék elszállíttatásának költségei viszont nem terhelik a tömbházakban élőket.

Díjak. Nyugodt szívvel állíthatom Marcaliban a legolcsóbb ez a díj a környékünkön. Ennek az alapdíjnak a háromszorosa sem ritka a környezetünkben. A piaci ár, és most az egyszerűség kedvéért egy 120 literes edény egyszeri ürítését mondom nettóban: 350 és 600 forint közötti áron történik, addig Marcaliban ez csak 210 forint +ÁFA! Én úgy érzem, hogy lakosaink egy nagymértékű díjkedvezményben részesülnek. Bárki megnézheti bármelyik település rendeletét – ezek elérhetőek az interneten – magasabb díj fizetésére kötelezik a lakosságot.

Társasházak … az eredeti elképzelés szerint tömbházanként szerződtek volna, a módosított rendelet alapján most lakásonként kell Önöknek szerződnie. Hogy állnak ezzel? Én magam is tömbházban lakom, még nem kaptam értesítést, szerződést.

Elöljáróban elmondanám, hogy Marcali szinte a kivétel a lakótelepi szerződések tekintetében – bár nem példanélküli – jellemzően tömbházakkal szerződünk a szolgáltatási területünkön. Ezért javasoltuk első változatban a bevált metodikát. Mi is tartottunk fórumot a közös képviselőknek, és ott szembesültünk ezzel az elvárással. Eleget tettünk a kérésnek, hozzá kell tennem, hogy a kért változtatás többletköltségekkel jár. Holnapi napon (2011. március 3.) kezdik kézbesíteni az előkészített formanyomtatványokat.

Az új rendszerben az 1100 literes edények megszűnnek számítási alapnak lenni. A lakóknak 2 főig 60 liter, a fölött 120 liter a számítási alap, ami után fizetniük kell. Ha hárman vannak bejelentve a lakásba, már csak a 120 liter lehet a számítás alapja!

Hogy fogják megállapítani hányan laknak egy lakásban?

Megállapodtunk az Önkormányzattal, hogy adatot szolgáltatnak nekünk a népesség-nyilvántartási adattárból, arról hogy egy adott lakásba hány fő van bejelentve. Ezt összevetjük a szerződésben rögzített lakók számával.

Holnap megkapjuk a kézbesített hírlevelet és adategyeztetőt. Mi a teendője az érintett lakosoknak?

Most a módosított rendeletnek megfelelően minden lakótelepi lakásba kézbesítünk egy “csomagot”, ebben van egy adategyeztető lap, egy útmutató, és egy válaszboríték. Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az útmutatóban leírtaknak megfelelően töltsék ki és aláírva 10 munkanapon belül juttassák el hozzánk az adategyeztető lapot.

A “csomagban” van egy válaszboríték, ami meg van címezve hozzánk. Ebben az aláírt adategyeztető lapot a mi költségünkre visszaküldhetik. Mód van arra is, hogy az ügyfélfogadási irodánkban, (Kossuth Lajos u. 74 sz. első emelet) személyesen leadják.

Hogyan tovább?

Amikor visszaérkeznek az adategyeztetők, mi kiszámoljuk, hogy egy házhoz hány konténer szükséges. A számításnak megfelelő számú konténert fogunk oda vinni, vagy adott esetben elhozni a háztól. Itt kell elmondanom, és ez vonatkozik a kisebb tárolóedényekre is! Csak a lezárt tetejű edény az amit elfogadunk! Tehát nem lehet “megpúpozni” a kukákat. A munkatársaink az űrméret feletti mennyiséget nem fogják elszállítani.

Ezért kérjük és javasoljuk, a tisztelt lakosságnak, hogy ne becsüljék alá a szükséges edényeztet űrméretét. Csak példaként említem, a nyári hónapokban a PET palackok nagyon sok helyet foglalnak! Ezért is, és a környezetünk védelme érdekében is, javasoljuk például ezeket az üdítős műanyagpalackokat külön gyűjteni, és a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a megfelelő konténerbe elhelyezni!

Új rendben szállítják a szemetet, feltételezem, vannak már tapasztalataik.

Igen és van is már problémánk. Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időre tegye kapun kívülre az edényeztet, ami a rendelt értelmében reggel 7 óra! A járatainknak egy nagyon szigorú menetrend szerint kell közlekednie. Tehát elindul a járat útvonalán, és ha nincs kirakva az edény tovább mennek! Arra kérjük, Önöket inkább este tegyék ki a kukákat … kicsi a valószínűsége, hogy egy teli kukát eltulajdonítanak.

Eddig a Marcali lakos korlátlanul beszállíthatta az Önök telepére a kommunális hulladékot. Ebben is változás történt, 2011 –től csak évi 500 kg az a mennyiség, amit díjmentesen beszállíthatunk. Ennek a gyakorlati részét, ha ismertetné …

Mindjárt az elején egy félreértést szeretnék tisztázni! Ez a lehetőség nem a hagyományos háztartási hulladékra vonatkozik! Ez a kedvezmény például csak építési törmelékre, lim-lomra vonatkozik!

A zöldhulladékot – fű, lomb, ágnyesedék – korlátlan mennyiségben beszállíthatják, de csak ha “egynemű” az anyag! Tehát nem tartalmazhat más idegen, nem növényi anyagot. Mi ezt komposztáljuk, és a feldolgozandó zöldhulladékba nem kerülhet be más “idegen” anyag.

Visszatérve az egyéb hulladékra, egy lakcímkártya kell, hogy legyen a beszállítónál! Nyilvántartjuk majd azt, hogy az adott lakos az adott évben, mennyi hulladékot szállított be telepünkre.

Komposztálás… Ha már szóba került. Kérem, fontolják meg a zöldövezetben élők egy saját házi komposztáló készítését, az lesz a legolcsóbb módja a keletkező zöldhulladék kezelésére.

Lomtalanítás …

Itt is egy félreértést kel tisztáznom. Az valóban úgy van, hogy nem tervezünk a továbbiakban több napon át tartó lomtalanítási akciókat a Városban. Február elsejét követően, ha egyeztetnek egy időpontot az ügyfélszolgálati irodánkban, akkor a feleslegessé vált ruhaneműt, ócska bútort, amit a kuka mellé kitesznek, elszállítjuk! De csak ha a gépkocsivezető a napi feladatához megkapott utasításban azt látja! Tehát felhatalmazást kap a főnökétől az elszállításra, egyébként ott hagyja.

Arra kérjük Önöket, pontosan egyeztessenek és csak a megbeszélt hulladékot, tehát veszélyesnek nem minősülő anyagokat tegyék ki. Itt jelzem, hogy ez az ingyenes lehetőség csak egy évben egy alkalommal áll rendelkezésére a lakosságnak! Az akkumulátorokra, gumiköpenyekre, fémre stb … évente egyszer a piactéren elhelyezünk megfelelő konténereket, ahol fogadjuk a háztartásoknál keletkezett veszélyes hulladékokat térítésmentesen! Természetesen évközben is mód van a telephelyünkre való beszállításra, de ez már díjköteles.

Zöldhulladék szállítása ..

Kéthetente tervezzük a zöldhulladék elszállítást. Ezt a munkát külön teherautó fogja végezni, tehát nem a hagyományos “kukásautó”. Kizárólag az erre a célra használható speciális “biológiailag lebomló” anyagból készült, cégünk márkajelével ellátott zsákokban kihelyezett zöldhulladékot fogjuk elszállítani. Az Önkormányzat rendeletében meghatározott alkalmakkor ezt térítésmentesen végezzük. Az ehhez szükséges zsákokat biztosítjuk, ezek eltérő színűek lesznek a hagyományos háztartási hulladék szállítására vásárolt zsákoktól.

Az ingyenesen biztosított zsákokon felüli szükséglethez, a gépkocsivezetőnél is megvásárolhatóak lesznek, illetve az ügyfélszolgálati irodánkban. Tervezzük, hogy a városban, néhány boltban is lehetőséget teremtünk arra, hogy ezek a zsákok elérhetőek legyenek. Természetesen ez a többletzsák már csak pénzért lesz megvásárolható. Az ára a mindenkori 120 literes edényzet ürítési díjával lesz egyenlő. 2011-ben 210 forint+ÁFA, tehát 262 forint.

Edényzet … van-e mód ezek cseréjére?

A rendelet szerint évente egy alkalommal. Tehát ha valahonnan elköltöznek, akkor mód van arra, hogy a 120 literes edény egy 60 literesre cseréljenek. Egy évben egyszer. És természetesen ennek a fordítottja is lehetséges. De használt kukáért csak használtat tudunk kedvezményesen adni, vagy újat térítés ellenében. Itt jelzem, hogy nem ragaszkodunk a cégünk emblémájával ellátott kukákhoz, bár a mi általunk forgalmazott edény biztosan szabványedény, és első osztályú minőségű. Egyébként pedig mindenki használhatja továbbra is a saját edényzetét.

Arra kérem ismételten a tisztelt lakosságot, hogy a kisebbre váltást jól fontolja meg, mert ha később mégsem fér el a hulladék a kisebb edényzetbe akkor a különvásárolt zsák többletköltséget okoz! Újra hangsúlyozom, a szelektív gyűjtés, a gyűjtőszigetek ingyenes használata az ami csökkenti az Önök költségeit, és védi a környezetünket. Marcaliban az átlagnál jóval több ilyen sziget van kialakítva. Használják, kérem ez mindannyiunk érdeke!

Díjfizetés módja …

Negyedévente küldjük a számlát. Mód lesz a postai befizetésre, de az átutalásra is.

Üres lakások …

Szüneteltetni kell és ezzel kapcsolatban nyilatkozatot kell tennie a tulajdonosnak.

A végére …

Az a kérésem, hogy a kiküldött adategyeztető lapokat minél előbb, de legalább a határidőre szíveskedjenek visszaküldeni. Nekünk ezekkel még sok dolgunk van. Azzal, hogy valaki nem küldi vissza, még nem mentesül a díjfizetés alól. Minden lehetséges módon igyekszünk információt nyújtani a tisztelt lakosságnak. Ennek az egyik módja a Marcali Portálon elhelyezett hirdetésünk. A Logónkra kattintva egy megnyíló oldalon, rendelkezésükre fog állni minden szükséges tudnivaló, a szemétszállítási menetrend, letölthető formában a nyomtatványok. E mellett természetesen ügyfélszolgálati munkatársaink telefonon, vagy személyesen állnak az Önök rendelkezésére.

Nagy változás ez a szolgáltatásunk történetében, mi a részünkről mindent elkövetünk azért, hogy ezt az Önök megelégedésére tegyük! Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm az interjút!

(Készült: 2011. március 02.)
Megosztás a Facebookon

Legújabb cikkek

Cikkek időrendben